Daňoví dlžníci

Podľa ustanovenia § 52 ods. 2 Daňového poriadku správca dane, ktorým je obec, môže zverejniť zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho roka, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla u fyzickej osoby 160 EUR a u právnickej osoby 1 600 EUR.

V súlade s ustanovením § 52 ods. 2 Daňového poriadku Mesto Banská Štiavnica ako správca dane zverejňuje zoznam daňových dlžníkov: