Rozvojové projekty mesta

Informácie o vybraných rozvojových projektoch mesta Banská Štiavnica a získavaní prostriedkov z grantov a štrukturálnych fondov Európskej únie.

Názov projektu: Národný projekt Terénna sociálna práca a komunitné centrá
Informácie – viď príloha
Realizácia
Základné informácie o projekte8/2023-1/2029
Názov projektu: Dobudovanie športovej infraštruktúry – štadión v Banskej ŠtiavniciRealizácia
Základné informácie o projekte2023
Názov projektu: Rímskokatolícky kostol Panny Márie Snežnej, Frauenberský, ul. J. K. Hella č. 1, Banská Štiavnica, č. ÚPZF 2487/1-3 – obnova šindľovej strechy a dobudovanie vežičkyRealizácia
Základné informácie o projekte2023
Názov projektu: Kalvária na Hornej Rovni, č. ÚPZF 12309/1-13, projektová dokumentácia s reštaurátorským prieskumom a návrhom na reštaurovanieRealizácia
Základné informácie o projekte2023
Názov projektu: Socha – Panna Mária Immaculata – reštaurátorský výskum, č. ÚPZF 2491/1Realizácia
Základné informácie o projekte2023
Názov projektu: Kaplnka, r. k. sv. Alžbety, Dolná 902/29, č. ÚZPF: 2488/1 – sanácia vlhkostiRealizácia
Základné informácie o projekte2022-2023
Názov projektu: Vybudovanie detského ihriska na sídlisku Drieňová v Banskej ŠtiavniciRealizácia
Základné informácie o projekte2022-2023
Názov projektu: Riešenie migračných výziev v meste Banská ŠtiavnicaRealizácia
Základné informácie o projekte03/2022-04/2023
Názov projektu: Národný projekt Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni ITMS2014+: 312041403Realizácia
Základné informácie o projekte01/2020-07/2023
Názov projektu: Radnica, Radničné námestie č.1, Banská Štiavnica, č. ÚZPF 2484/1 – obnova pôvodného dreveného krovu-2.etapaRealizácia
Základné informácie o projekte10/2020-03/2021
Názov projektu: Kaplnka, r. k. sv. Alžbety – sanácia vlhkostiRealizácia
Základné informácie o projekte10/2020-12/2020
Názov projektu: Dotlač publikácie Banská Štiavnica – mesto svetového dedičstva UNESCORealizácia
Základné informácie o projekte07/2020-12/2020
Názov projektu: Mária Čelková: Jozef Lackovič – maliar baníkov, vinohradníkov a lesníkovRealizácia
Základné informácie o projekte07/2020-12/2020
Názov projektu: Spolu na ČistinkeRealizácia
Základné informácie o projekte03/2020
Názov projektu: Obnova a rozšírenie kamerového systému v meste Banská Štiavnica- 3. etapaRealizácia
Základné informácie o projekte01/2020-31/2020
Názov projektu: Nízkouhlíková stratégia mesta Banská Štiavnica – strategický dokument – kód projektu v ITMS2014+:310041S167Realizácia
Základné informácie o projekte05/2019-10/2020
Názov projektu: Zlepšenie technického vybavenia učební a knižnice Základnej školy Jozefa HorákaRealizácia
Základné informácie o projekte01/2019-05/2019
Názov projektu: Komplexné využitie potenciálu baníckeho dedičstva v lokalite Banskej Štiavnice prostredníctvom produktov zážitkového turizmu Realizácia
Základné informácie o projekte01/2019-03/2019
Názov projektu: Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska-národný projekt „Zelené obce Slovenska“Realizácia
Základné informácie o projekte2019
Názov projektu: Oprava vybraných priestorov hasičskej zbrojnice v Banskej ŠtiavniciRealizácia
Základné informácie o projekte2019
Názov projektu: Oprava vybraných priestorov hasičskej zbrojnice v Banskej Štiavnici – ŠtefultoveRealizácia
Základné informácie o projekte2019
Názov projektu: Zlepšenie bezpečnosti cestnej premávky v meste Banská ŠtiavnicaRealizácia
Základné informácie o projekte2018-03/2019
Názov projektu: Oprava a modernizácia budovy – stropnej konštrukcie v dennom centre v miestnej časti Štefultov, Banská Štiavnica, súp. č. 40, LV č. 1 Realizácia
Základné informácie o projekte11/2018-12/2108
Názov projektu: Obnova pôvodného dreveného krovu historickej radnice v Banskej Štiavnici  Realizácia
Základné informácie o projekte11/2018-12/2108
Názov projektu: Obnova strechy a reštaurovanie kamenného portálu na juhovýchodnej fasáde exteriéru premostenia medzi objektmi nad ulicou J. Palárika, ktorý je súčasťou NKP „dom meštiansky nárožný“, ÚZPF č. 2517/1, Kammerhofská 1, Banská Štiavnica – 1. etapaRealizácia
Základné informácie o projekte10/2018
Názov projektu: Kostol Hella J.K. ul. č. 1, Banská Štiavnica, č. ÚZPF: 2487/3- obnova ohradného múru (2. etapa)Realizácia
Základné informácie o projekte09/2018-11/2019
Názov projektu: Nové stojiská v lokalite ŠOBOV pre zdravší život rómskych komunít  Realizácia
Základné informácie o projekte08/2018-10/2018
Názov projektu: Banská Štiavnica – Jergištôlňa, vodovodRealizácia
Základné informácie o projekte07/2018-12/2019
Názov projektu: Zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky v Banskej Štiavnici na Ulici DolnáRealizácia
Základné informácie o projekte06/2018-08/2018
Názov projektu: Podpora rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry Realizácia
Základné informácie o projekte05/2018-06/2018
Názov projektu: Dom meštiansky- Rubigallovský dom, Sv. Trojice nám. 3, Banská Štiavnica č. ÚZPF: 2568/1- obnova objektuRealizácia
Základné informácie o projekte2018-2019
Názov projektu: MŠ Ul.Bratská – nadstavba sedlových striech, obnova materskej školy (1.etapa)Realizácia
Základné informácie o projekte08/2017-10/2017
Názov projektu: Obnova a rozšírenie kamerového systému (2.etapa)Realizácia
Základné informácie o projekte07/2017-08/2017
Názov projektu: Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovniRealizácia
Základné informácie o projekte02/2017-06/2019
Názov projektu: Publikácia “Banská Štiavnica. Mesto svetového dedičstva UNESCO”Realizácia
Základné informácie o projekte01/2017-12/2017
Názov projektu: Materská škola 1. mája č. 4 Banská ŠtiavnicaRealizácia
Základné informácie o projekte05/2016-07/2016
Názov projektu: Modernizácia verejného osvetlenia v meste Banská ŠtiavnicaRealizácia
Základné informácie o projekte06/2015-05/2016
Názov projektu: Neseď doma a športuj!Realizácia
Základné informácie o projekte08/2015-09/2016
Názov projektu: Modernizácia majetku Mesta Banská Štiavnica – nákup snežnej frézyRealizácia
Základné informácie o projekte08/2015
Názov projektu: Odstránenie čiernych skládok v katastri Banská ŠtiavnicaRealizácia
Základné informácie o projekte08-11/2015
Názov projektu: Materská škola 1. mája č. 4, Banská Štiavnica – Oprava plochých striech a zateplenieRealizácia
Základné informácie o projekte03-07/2015
Názov projektu: Rozšírenie kamerového systémuRealizácia
Základné informácie o projekte03/2015
Názov projektu: Podpora miestneho obyvateľstva z lokality ŠobovRealizácia
Základné informácie o projekte10/2014-09/2015
Názov projektu: Vzdelávanie seniorov v meste Banská ŠtiavnicaRealizácia
Základné informácie o projekte08/2013-08/2015
Názov projektu: Mestský park – Drieňová Banská ŠtiavnicaRealizácia
Základné informácie o projekte07-09/2013
Názov projektu: Rekonštrukcia autobusových zastávok v meste Banská ŠtiavnicaRealizácia
Základné informácie o projekte07-08/2013
Názov projektu: Podpora infraštruktúry cestovného ruchu v štiavnickom regióneRealizácia
Základné informácie o projekte09/2011-10/2014
Názov projektu: Nákup multifunkčného čistiaceho vozidlaRealizácia
Základné informácie o projekte03/2010-04/2012
Názov projektu: Riešenie stavu a kvality verejného osvetlenia na sídlisku Drieňová v Banskej ŠtiavniciRealizácia
Základné informácie o projekte05/2010
Názov projektu: Zateplenie ZŠ J. KolláraRealizácia
Základné informácie o projekte04/2010-02/2012
Názov projektu: Zavedenie efektívneho systému separovaného zberu odpadov v meste Banská ŠtiavnicaRealizácia
Projekt – Žiadosť o NFP Zmluva o nenávratnom finančnom príspevku Žiadosť o zmenu projektu č. 01Rozhodnutie o zmene projektu č.01 Žiadosť o zmenu projektu č. 02Rozhodnutie o zmene projektu č.02Príloha – predmet podpory NFP po zmene21.12.2011-
12.04.2012
Názov projektu: Rekonštrukcia ZŠ J. HorákaRealizácia
Základné informácie o projekte02/2008-03/2011
Názov projektu: Zavedenie efektívneho systému separovaného zberu odpadov v meste Banská ŠtiavnicaRealizácia
Základné informácie o projekte06/2007-12/2014