A A A

Ponuka majetku

DomovObčanSamosprávaTransparentná samosprávaPonuka majetku
PREDAJ, KÚPA A PRENÁJOM MAJETKU

20.1.2023

Zámer Mesta Banská Štiavnica č. 1/2021

Predmet zámeru:

Mesto Banská Štiavnica v zmysle  § 9a, odst. 8, písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb., o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje:

na prevod spoluvlastníckeho podielu  Mesta  Banská Štiavnica na pozemkoch:

 • E KN 2668/6, o celkovej výmere 217 m2, zastavaná plocha a nádvorie, v podiele 1/2
 • E KN 2668/7, o celkovej výmere 173 m2, zastavaná plocha a nádvorie, v podiele 1/2
 • E KN 2668/11 o celkovej výmere 360 m2, zastavaná plocha a nádvorie, v podiele 1/2
Podmienky zámeru
formát pdf
Stiahnuť

25.11.2022

Zámer Mesta Banská Štiavnica č. 23/2022

Predmet zámeru:

Mesto Banská Štiavnica v zmysle § 9a, ods. 8, písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb., o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje:

na prevod majetku Mesta Banská Štiavnica v k. ú. Banská Štiavnica:

 • parc. č. C KN 377/1 o celkovej výmere 370 m2, záhrada vedený v KN na LV č. 1,
 • parc. č. E KN 1-6/2  o celkovej výmere 617 m2, zastavaná plocha a nádvorie,
 • parc. č. E KN 1-6/3 o celkovej výmere 111 m2, zastavená plocha a nádvorie,
 • parc. č. E KN 1-7 o celkovej výmere 1520 m2, záhrada, (v C KN ako parc. č. 381/1 o celkovej výmere 1168 m2, zastavaná plocha a nádvorie) vedené v KN na LV č. 3076.
Podmienky zámeru
formát pdf
Stiahnuť

25.11.2022

Zámer Mesta Banská Štiavnica č. 22/2022

Predmet zámeru:

Mesto Banská Štiavnica v zmysle § 9a, ods. 8, písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb., o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje:

na prevod majetku Mesta Banská Štiavnica v k. ú. Banská Štiavnica:

 • pozemok parc. č. C KN 2180/21 o celkovej výmere 119 m2, zastavaná plocha a nádvorie,  vedený na Okresnom úrade v Banskej Štiavnici, odbore katastrálnom pre okres Banská Štiavnica, obec Banská Štiavnica, k. ú. Banská Štiavnica na LV č. 1.
Podmienky zámeru
formát pdf
Stiahnuť

25.11.2022

Zámer Mesta Banská Štiavnica č. 21/2022

Predmet zámeru:

Mesto Banská Štiavnica v zmysle § 9a, ods. 8, písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb., o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje:

na prevod majetku Mesta Banská Štiavnica v k. ú. Banská Štiavnica:

medzi účastníkmi Mesto  Banská Štiavnica na jednej strane a p. Mgr. Petrom Klauzom r. Klauzom s manželkou Ing. Dianou Klauzovou r. Šoltésovou na druhej strane.

Podmienky zámeru
formát pdf
Stiahnuť

25.11.2022

Zámer Mesta Banská Štiavnica č. 15/2022

Predmet zámeru:

Mesto Banská Štiavnica v zmysle § 9a, ods. 8, písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb., o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje:

na prevod majetku Mesta Banská Štiavnica v k. ú. Banská Štiavnica:

 • pozemku o výmere cca 180 m2, ktorá bude po zameraní odčlenená geometrickým plánom z pozemku parc. č. E KN 6496/2 o celkovej výmere 1215 m2, ostatná plocha.
20221125_15
formát pdf
Stiahnuť

21.11.2022

Zámer Mesta Banská Štiavnica č. 19/2022

Predmet zámeru:

Mesto Banská Štiavnica v zmysle  § 9a, odst. 8, písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb., o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje:

na prevod majetku Mesta Banská Štiavnica v k. ú. Banská Štiavnica:

 • pozemok parc. č. E KN 1594/1 o celkovej výmere 44 m2 záhrada.
 • pozemok parc. č. E KN 1594//3 o celkovej výmere 147 m2 záhrada.
Podmienky zámeru
formát pdf
Stiahnuť

28.10.2022

Mesto Banská Štiavnica ponúka na prenájom dve záhradky v lokalite Ul. Pletiarska a to parc. č.

 • C KN parc. č. 4575/14 o výmere 257 m2 záhrada s ročným nájomným najmenej 128,50 €
 • C KN parc. č. 4575/15 o výmere 256 m2 záhrada s ročným nájomným najmenej 128,00 €
Ponuka záhradok na prenájom
formát pdf
Stiahnuť

29.09.2022

Zámer Mesta Banská Štiavnica č. 1/2020

Predmet zámeru:

Mesto Banská Štiavnica v zmysle  § 9a, odst. 8, písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb., o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje:

zámer na  prevod  majetku  Mesta  Banská Štiavnica časť pozemku parc. číslo C KN 302/1, o celkovej výmere 2 093 m2,  záhrada, z ktorej sa geometrickým plánom odčlení prístupová komunikácia k pozemku parc. č. E KN 4174/2.

Pozemok je  vedený  v katastri nehnuteľností Okresného úradu v Žarnovici, katastrálny odbor,  na LV č. 1200,( pod B1), pre okres Žarnovica, obec Hodruša – Hámre, k. ú. Banská Hodruša,  v prospech vlastníka Mesto Banská Štiavnica v 1/1.

Podmienky zámeru
formát pdf
Stiahnuť

21.09.2022

Zámer Mesta Banská Štiavnica č. 18/2022

Predmet zámeru:

Prevod  majetku medzi účastníkmi Mesto Banská Štiavnica, Radničné nám. č. 1, 969 24 Banská Štiavnica, IČO: 00 320 501 na jednej strane  a M+H+I s.r.o., Križovatka 915/12, 969 01 Banská Štiavnica, IČO: 54 114 756 na strane druhej, takto:

  Mesto Banská Štiavnica je vlastníkom pozemku

 •  parc. č. C KN 766/2,  o výmere 982 m2, záhrada

Spoločnosť M+H+I s.r.o. je vlastníkom pozemkov

 • parc. č. C KN 1925/1, o výmere 257 m2, zastavaná plocha a nádvorie
 • parc. č. C KN 1925/5, o výmere 214 m2, zastavaná plocha a nádvorie
 • parc. č. C KN 1925/6, o výmere 128 m2, zastavaná plocha a nádvorie
 • parc. č. C KN 1926/1, o výmere 131 m2, ostatná plocha
 • parc. č. C KN 1927/4, o výmere 62 m2, zastavaná plocha a nádvorie
 • parc. č. C KN 1927/10, o výmere 23 m2, zastavaná plocha a nádvorie
 • parc. č. C KN 1927/12, o výmere 17 m2, zastavaná plocha a nádvorie
 • parc. č. C KN 1927/14, o výmere 1 m2, zastavaná plocha a nádvorie
 • parc. č. C KN 1928/5, o výmere 40 m2, zastavaná plocha a nádvorie
 • parc. č. C KN 1928/6, o výmere 2 m2, zastavaná plocha a nádvorie
 • parc. č. C KN 1928/7, o výmere 2 m2, zastavaná plocha a nádvorie
 • parc. č. E KN 1822/1, o výmere 105 m2, záhrada
Podmienky zámeru
formát pdf
Stiahnuť

21.09.2022

Zámer Mesta Banská Štiavnica č. 17/2022

Predmet zámeru:

Prevod  majetku medzi Banskobystrickým samosprávnym krajom, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 37 828 100 a Mestom Banská Štiavnica, Radničné nám. č. 1/1, 969 24 Banská Štiavnica, IČO: 00 320 501, takto:

  LV 3094

 • súp. č. 2037 na parc. č C KN 3916/4 a 3916/3, iná budova, školské dielne a sklady
 • pozemok parc. č. C KN 3916/3 o výmere 17 m2 zastavaná plocha a nádvorie
 • pozemok parc. č. C KN 3916/4 o výmere 367m2 zastavaná plocha a nádvorie
 • pozemok parc. č. C KN 3916/5 o výmere 476 m2 zastavaná plocha a nádvorie

LV 5596

 • pozemok parc. č. E KN 1517/3 o výmere 70 m2 záhrada
 • pozemok parc. č. E KN 1520/2 o výmere 50 m2 zastavaná plocha a nádvorie

 LV 5605

 • pozemok parc. č. C KN 5855/4 o výmere 69 m2 zastavaná plocha a nádvorie
 • pozemok parc. č. C KN 5851/2 o výmere 69 m2 zastavaná plocha a nádvorie
Podmienky zámeru
formát pdf
Stiahnuť

27.07.2022

Zámer Mesta Banská Štiavnica č. 16/2022

Predmet zámeru:

Predmetom zámeru je prevod  majetku  Mesta  Banská Štiavnica časť pozemku parc. č. E KN 6409/17 o celkovej výmere 2336 m2, ostatná plocha, z ktorého sa geometrickým plánom odčlení cca 300 m2 .

Pozemok je vedený  v KN na LV č. 3076, k. ú. Banská Štiavnica pre vlastníka Mesto Banská Štiavnica v celosti.

Podmienky zámeru
formát pdf
Stiahnuť

27.07.2022

Zámer Mesta Banská Štiavnica č. 14/2022

Predmet zámeru:

Predmetom zámeru je prevod  majetku  Mesta  Banská Štiavnica časti pozemku parc. č. E KN 6409/95 o celkovej výmere 28117 m2, ostatná plocha, z ktorého sa geometrickým plánom odčlení cca 330 m2 .

Pozemok je vedený  na LV č. 3076.  k. ú. Banská Štiavnica pre vlastníka Mesto Banská Štiavnica v celosti.

Podmienky zámeru
formát pdf
Stiahnuť