PREDAJ, KÚPA A PRENÁJOM MAJETKU

08.04.2024

Zámer Mesta Banská Štiavnica č. 7/2024

Predmet zámeru:

Mesto Banská Štiavnica v zmysle  § 9a, odst. 15, písm. f) zákona SNR č. 138/1991 Zb., o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje:

 • prevod časti pozemkov
Podmienky zámeru
Formát Pdf
Stiahnuť

08.04.2024

Zámer Mesta Banská Štiavnica č. 6/2024

Predmet zámeru:

Mesto Banská Štiavnica v zmysle  § 9a, odst. 15, písm. f) zákona SNR č. 138/1991 Zb., o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje:

 • prenájom časti pozemku o výmere 738 m2 na parc. č. C KN 2463, o celkovej výmere 4072 m2, ovocný sad
Podmienky zámeru
Formát Pdf
Stiahnuť

08.04.2024

Zámer Mesta Banská Štiavnica č. 4/2024

Predmet zámeru:

Mesto Banská Štiavnica v zmysle  § 9a, odst. 15, písm. f) zákona SNR č. 138/1991 Zb., o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje:

 • zámena pozemku parc. č. C KN 5741/3 , o celkovej výmere 32 m2, zastavaná plocha a nádvorie
Podmienky zámeru
Formát Pdf
Stiahnuť

02.04.2024

Zámer Mesta Banská Štiavnica č. 3/2024

Predmet zámeru:

Mesto Banská Štiavnica v zmysle  § 9a, odst. 15, písm. f) zákona SNR č. 138/1991 Zb., o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje:

 • zámer na odpredaj bytu v bytovom dome súp. č. 11 na ul. Námestie sv. Trojice č. 7 v Banskej Štiavnici
Podmienky zámeru
Formát Pdf
Stiahnuť

05.02.2024

Zámer Mesta Banská Štiavnica č. 2/2024

Predmet zámeru:

Mesto Banská Štiavnica v zmysle  § 9a, odst. 15, písm. f) zákona SNR č. 138/1991 Zb., o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje:

 • na prevod majetku Mesta Banská Štiavnica v k. ú. Banská Štiavnica
 • časť pozemku parc. č. C KN 1513 o celkovej výmere 1697 m2 TTP, z ktorej sa geometrickým plánom odčlení 146 m2.
 • časť pozemku parc. č. E KN 6566 o celkovej výmere 81 m2 ostatná plocha, z ktorej sa geometrickým plánom odčlení 8 m2.
Podmienky zámeru
Formát Pdf
Stiahnuť

05.02.2024

Zámer Mesta Banská Štiavnica č. 1/2024

Predmet zámeru:

Mesto Banská Štiavnica v zmysle  § 9a, odst. 15, písm. f) zákona SNR č. 138/1991 Zb., o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje:

 • na zámenu majetku Mesta Banská Štiavnica pozemok parc. č. C KN 5741/3 , o celkovej výmere 32 m2, zastavaná plocha a nádvorie
Podmienky zámeru
Formát Pdf
Stiahnuť

Zámer Mesta Banská Štiavnica č. 18/2023

Predmet zámeru:

Mesto Banská Štiavnica v zmysle  § 9a, odst. 8, písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb., o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje:

na zámenu majetku Mesta Banská Štiavnica

 • parc. č. C KN 1924/3, o výmere 23 m2, zastavaná plocha a nádvorie
 • parc. č. C KN 1924/4, o výmere 3 m2, zastavaná plocha a nádvorie

Pozemky sú vedené v katastri nehnuteľností Okresného úradu v Banskej Štiavnici, katastrálny odbor, na LV č. 1 (pod B1), pre okres Banská Štiavnica, obec Banská Štiavnica, k. ú. Banská Štiavnica, v prospech vlastníka Mesto Banská Štiavnica v 1/1.

za pozemok v majetku fyzickej osoby:

 • parc. č. C KN 1928/4, o výmere 26 m2, zastavaná plocha a nádvorie

Pozemok je vedený v katastri nehnuteľností Okresného úradu v Banskej Štiavnici, katastrálny odbor, na LV č. 4191 (pod B1), pre okres Banská Štiavnica, obec Banská Štiavnica, k. ú. Banská Štiavnica v prospech žiadateľa.

Podmienky zámeru
Formát Pdf
Stiahnuť

15.11.2023

Ponuka predaja nehnuteľného majetku Mesta Banská Štiavnica

Predaj prebytočného nehnuteľného majetku Mesta Banská Štiavnica dom smútku súp. č. 373, postavený na pozemku parc. č. C KN 67/1, vo výmere 222 m², zastavaná plocha a nádvorie. Nehnuteľnosť je vedená na Okresnom úrade v Banskej Štiavnici, katastrálnom odbore na LV č. 1, pre okres Banská Štiavnica, obec Banská Štiavnica, pre vlastníka Mesto Banská Štiavnica v celosti. Predmetom prevodu je len stavba na pozemku. Vlastnícky vzťah k pozemku nie je majetkovo usporiadaný.

Podmienky predaja
Formát Pdf
Stiahnuť
Cenová ponuka
Formát Pdf
Stiahnuť

28.09.2023

Zámer Mesta Banská Štiavnica č. 14/2023

Predmet zámeru:

Mesto Banská Štiavnica v zmysle  § 9a, odst. 8, písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb., o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje:

na prevod majetku Mesta Banská Štiavnica v k. ú. Banská Štiavnica
časť pozemku parc. č. E KN 2168/1 o celkovej výmere 9715 m2 TTP, z ktorej sa geometrickým plánom odčlení cca 300 m2.

Podmienky zámeru
Formát Pdf
Stiahnuť

28.09.2023

Zámer Mesta Banská Štiavnica č. 13/2023

Predmet zámeru:

Mesto Banská Štiavnica v zmysle  § 9a, odst. 8, písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb., o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje:

 • na prevod majetku Mesta Banská Štiavnica v k. ú. Banská Štiavnica
  časť pozemku parc. č. C KN 1513 o celkovej výmere 1697 m2 TTP, z ktorej sa geometrickým plánom odčlení cca 145 m2.
  časť pozemku parc. č. E KN 6566 o celkovej výmere 81 m2 ostatná plocha, z ktorej sa geometrickým plánom odčlení cca 7 m2.
Podmienky zámeru
Formát Pdf
Stiahnuť

28.09.2023

Zámer Mesta Banská Štiavnica č. 11/2023

Predmet zámeru:

Mesto Banská Štiavnica v zmysle  § 9a, odst. 8, písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb., o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje na prevod majetku Mesta Banská Štiavnica:

 • časť pozemku parc. č. E KN 1470/1 o celkovej výmere 275 m2, záhrada, z ktorého sa odčlení cca 52 m2;
 • časť pozemku parc. č. E KN 1470/22 o celkovej výmere 201 m2, záhrada, z ktorého sa odčlení cca 200 m2;
 • časť pozemku parc. č. E KN 1472/1 o celkovej výmere 1751 m2, záhrada, z ktorého sa odčlení cca 629 m2;
 • časť pozemku parc. č. E KN 6599 o celkovej výmere 6970 m2, ostatná plocha, z ktorého sa odčlení cca 83 m2;
 • pozemok parc. č. C KN 4684/1 o výmere 144 m2, záhrada, v celosti;
 • pozemok parc. č. C KN 4685/6 o výmere 3 m2, zastavaná plocha, v celosti;
 • pozemok parc. č. C KN 4685/1 o výmere 125 m2, zastavaná plocha, v celosti;
Podmienky zámeru
Formát Pdf
Stiahnuť

27.09.2023

Zámer Mesta Banská Štiavnica č. 17/2023

Predmet zámeru:

Mesto Banská Štiavnica v zmysle  § 9a, odst. 8, písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb., o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje:

 • prevod majetku Mesta Banská Štiavnica parc. č. C KN 5283/116, vo výmere 62 m2, trvalý trávny porast
Podmienky zámeru
Formát Pdf
Stiahnuť

27.09.2023

Zámer Mesta Banská Štiavnica č. 16/2023

Predmet zámeru:

Mesto Banská Štiavnica v zmysle  § 9a, odst. 8, písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb., o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje:

 • prevod majetku Mesta Banská Štiavnica parc. č. C KN 806/1, vo výmere 23 m2, orná pôda
Podmienky zámeru
Formát Pdf
Stiahnuť

27.09.2023

Zámer Mesta Banská Štiavnica č. 15/2023

Predmet zámeru:

Mesto Banská Štiavnica v zmysle  § 9a, odst. 8, písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb., o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje:

 • prevod majetku Mesta Banská Štiavnica
  • parc. č. C KN 394/4/, vo výmere 26 m2, zastavaná plocha a nádvorie
  • parc. č. C KN 394/5, vo výmere 9 m2, zastavaná plocha a nádvorie
  • parc. č. C KN 396/4, vo výmere 68 m2, záhrada
Podmienky zámeru
Formát Pdf
Stiahnuť

07.08.2023

Zámer Mesta Banská Štiavnica č. 12/2023

Predmet zámeru:

Mesto Banská Štiavnica v zmysle  § 9a, odst. 8, písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb., o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje:

 • prevod pozemku parc. č. C KN 4461/2 o výmere 6 m2  zastavaná plocha a nádvorie
 • prevod parc. č. C KN 4461/3  o výmere 25 m2  zastavaná plocha a nádvorie
Podmienky zámeru
Formát Pdf
Stiahnuť

07.08.2023

Zámer Mesta Banská Štiavnica č. 10/2023

Predmet zámeru:

Mesto Banská Štiavnica v zmysle  § 9a, odst. 8, písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb., o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje:

 • prevod pozemku parc. č. C KN 869/5 o celkovej výmere 31 m2, trvalý trávny porast
Podmienky zámeru
Formát Pdf
Stiahnuť

07.08.2023

Zámer Mesta Banská Štiavnica č. 8/2023

Predmet zámeru:

Mesto Banská Štiavnica v zmysle  § 9a, odst. 8, písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb., o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje:

 • zámenu pozemku parc. č. C KN 5859/5,  o celkovej výmere 33 m2,zastavaná plocha za pozemok v majetku fyzickej osoby parc. č. C KN 5859/4, o celkovej výmere 3 m2 , zastavaná plocha
Podmienky zámeru
Formát Pdf
Stiahnuť

07.08.2023

Zámer Mesta Banská Štiavnica č. 6/2023

Predmet zámeru:

Mesto Banská Štiavnica v zmysle  § 9a, odst. 8, písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb., o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje:

 • prevod časti pozemku parc. č. E KN 2170 o celkovej výmere 1233 m2, TTP, z ktorého sa geometrickým plánom odčlení cca 350 m2 pre účel zriadenia prístupovej komunikácie a časti stavby obytného domu
Podmienky zámeru
Formát Pdf
Stiahnuť

29.06.2023

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prevod pozemkov

Lokalita: Pod Trojickým vrchom

Mesto Banská Štiavnica vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž v zmysle § 9a ods. 1 písm. a) zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov s použitím § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľného majetku Mesta Banská Štiavnica, za účelom výstavby bytov:

 • pozemok parc. č. C KN 1982/1, o výmere 1 0592 m2 , ovocný sad
 • pozemok parc. č. C KN 1983, o výmere 317 m2 , zastavané plocha a nádvoria
 • pozemok parc. č. C KN 1984, o výmere 281 m2 , záhrada
 • pozemok parc. č. C KN 1985/1, o výmere 705 m2 , ostatná plocha

Pozemky sa odpredávajú spolu, ako jeden celok, s výmerou 1 1895 m2.

Podmienky VOS
Formát Pdf
Stiahnuť

29.06.2023

Vyhlásenie ponukového konania na prenájom pozemku

Predmetom ponukového konania:

je prenájom záhradky na Ul. Pletiarska pozostávajúcej z pozemkov parc. č. C KN 4575/5 o výmere 256 m2 záhrada. Nehnuteľnosť je vedená Okresným úradom v Banskej Štiavnici, katastrálny odbor, na LV č. 1 (pod B:1), pre okres Banská Štiavnica, obec Banská Štiavnica, k. ú. Banská Štiavnica pre vlastníka Mesto Banská Štiavnica v celosti.

Prenájom pozemku
Formát Pdf
Stiahnuť

27.03.2023

Zámer Mesta Banská Štiavnica č. 1/2023

Predmet zámeru:

Mesto Banská Štiavnica v zmysle  § 9a, odst. 8, písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb., o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje:

 • na  prenájom  majetku  Mesta  Banská Štiavnica časť pozemku parc. č. E KN 1982/1, o celkovej výmere 773 m2, TTP, z ktorého sa geometrickým plánom oddelí na prenájom cca 570 m2 v k. ú. Banská Štiavnica
Podmienky zámeru
Formát Pdf
Stiahnuť

25.11.2022

Zámer Mesta Banská Štiavnica č. 23/2022

Predmet zámeru:

Mesto Banská Štiavnica v zmysle § 9a, ods. 8, písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb., o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje:

na prevod majetku Mesta Banská Štiavnica v k. ú. Banská Štiavnica:

 • parc. č. C KN 377/1 o celkovej výmere 370 m2, záhrada vedený v KN na LV č. 1,
 • parc. č. E KN 1-6/2  o celkovej výmere 617 m2, zastavaná plocha a nádvorie,
 • parc. č. E KN 1-6/3 o celkovej výmere 111 m2, zastavená plocha a nádvorie,
 • parc. č. E KN 1-7 o celkovej výmere 1520 m2, záhrada, (v C KN ako parc. č. 381/1 o celkovej výmere 1168 m2, zastavaná plocha a nádvorie) vedené v KN na LV č. 3076.
Podmienky zámeru
Formát Pdf
Stiahnuť

29.09.2022

Zámer Mesta Banská Štiavnica č. 1/2020

Predmet zámeru:

Mesto Banská Štiavnica v zmysle  § 9a, odst. 8, písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb., o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje:

zámer na  prevod  majetku  Mesta  Banská Štiavnica časť pozemku parc. číslo C KN 302/1, o celkovej výmere 2 093 m2,  záhrada, z ktorej sa geometrickým plánom odčlení prístupová komunikácia k pozemku parc. č. E KN 4174/2.

Pozemok je  vedený  v katastri nehnuteľností Okresného úradu v Žarnovici, katastrálny odbor,  na LV č. 1200,( pod B1), pre okres Žarnovica, obec Hodruša – Hámre, k. ú. Banská Hodruša,  v prospech vlastníka Mesto Banská Štiavnica v 1/1.

Podmienky zámeru
Formát Pdf
Stiahnuť