A A A

Ponuka majetku

DomovObčanSamosprávaTransparentná samosprávaPonuka majetku
PREDAJ, KÚPA A PRENÁJOM MAJETKU

28.09.2023

Zámer Mesta Banská Štiavnica č. 14/2023

Predmet zámeru:

Mesto Banská Štiavnica v zmysle  § 9a, odst. 8, písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb., o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje:

 • na prevod majetku Mesta Banská Štiavnica v k. ú. Banská Štiavnica
  časť pozemku parc. č. E KN 2168/1 o celkovej výmere 9715 m2 TTP, z ktorej sa geometrickým plánom odčlení cca 300 m2.
Podmienky zámeru
formát pdf
Stiahnuť

28.09.2023

Zámer Mesta Banská Štiavnica č. 13/2023

Predmet zámeru:

Mesto Banská Štiavnica v zmysle  § 9a, odst. 8, písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb., o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje:

 • na prevod majetku Mesta Banská Štiavnica v k. ú. Banská Štiavnica
  časť pozemku parc. č. C KN 1513 o celkovej výmere 1697 m2 TTP, z ktorej sa geometrickým plánom odčlení cca 145 m2.
  časť pozemku parc. č. E KN 6566 o celkovej výmere 81 m2 ostatná plocha, z ktorej sa geometrickým plánom odčlení cca 7 m2.
Podmienky zámeru
formát pdf
Stiahnuť

28.09.2023

Zámer Mesta Banská Štiavnica č. 11/2023

Predmet zámeru:

Mesto Banská Štiavnica v zmysle  § 9a, odst. 8, písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb., o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje na prevod majetku Mesta Banská Štiavnica:

 • časť pozemku parc. č. E KN 1470/1 o celkovej výmere 275 m2, záhrada, z ktorého sa odčlení cca 52 m2;
 • časť pozemku parc. č. E KN 1470/22 o celkovej výmere 201 m2, záhrada, z ktorého sa odčlení cca 200 m2;
 • časť pozemku parc. č. E KN 1472/1 o celkovej výmere 1751 m2, záhrada, z ktorého sa odčlení cca 629 m2;
 • časť pozemku parc. č. E KN 6599 o celkovej výmere 6970 m2, ostatná plocha, z ktorého sa odčlení cca 83 m2;
 • pozemok parc. č. C KN 4684/1 o výmere 144 m2, záhrada, v celosti;
 • pozemok parc. č. C KN 4685/6 o výmere 3 m2, zastavaná plocha, v celosti;
 • pozemok parc. č. C KN 4685/1 o výmere 125 m2, zastavaná plocha, v celosti;
Podmienky zámeru
formát pdf
Stiahnuť

27.09.2023

Zámer Mesta Banská Štiavnica č. 17/2023

Predmet zámeru:

Mesto Banská Štiavnica v zmysle  § 9a, odst. 8, písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb., o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje:

 • prevod majetku Mesta Banská Štiavnica parc. č. C KN 5283/116, vo výmere 62 m2, trvalý trávny porast
Podmienky zámeru
formát pdf
Stiahnuť

27.09.2023

Zámer Mesta Banská Štiavnica č. 16/2023

Predmet zámeru:

Mesto Banská Štiavnica v zmysle  § 9a, odst. 8, písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb., o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje:

 • prevod majetku Mesta Banská Štiavnica parc. č. C KN 806/1, vo výmere 23 m2, orná pôda
Podmienky zámeru
formát pdf
Stiahnuť

27.09.2023

Zámer Mesta Banská Štiavnica č. 15/2023

Predmet zámeru:

Mesto Banská Štiavnica v zmysle  § 9a, odst. 8, písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb., o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje:

 • prevod majetku Mesta Banská Štiavnica
  • parc. č. C KN 394/4/, vo výmere 26 m2, zastavaná plocha a nádvorie
  • parc. č. C KN 394/5, vo výmere 9 m2, zastavaná plocha a nádvorie
  • parc. č. C KN 396/4, vo výmere 68 m2, záhrada
Podmienky zámeru
formát pdf
Stiahnuť

07.08.2023

Zámer Mesta Banská Štiavnica č. 12/2023

Predmet zámeru:

Mesto Banská Štiavnica v zmysle  § 9a, odst. 8, písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb., o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje:

 • prevod pozemku parc. č. C KN 4461/2 o výmere 6 m2  zastavaná plocha a nádvorie
 • prevod parc. č. C KN 4461/3  o výmere 25 m2  zastavaná plocha a nádvorie
Podmienky zámeru
formát pdf
Stiahnuť

07.08.2023

Zámer Mesta Banská Štiavnica č. 10/2023

Predmet zámeru:

Mesto Banská Štiavnica v zmysle  § 9a, odst. 8, písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb., o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje:

 • prevod pozemku parc. č. C KN 869/5 o celkovej výmere 31 m2, trvalý trávny porast
Podmienky zámeru
formát pdf
Stiahnuť

07.08.2023

Zámer Mesta Banská Štiavnica č. 8/2023

Predmet zámeru:

Mesto Banská Štiavnica v zmysle  § 9a, odst. 8, písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb., o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje:

 • zámenu pozemku parc. č. C KN 5859/5,  o celkovej výmere 33 m2,zastavaná plocha za pozemok v majetku fyzickej osoby parc. č. C KN 5859/4, o celkovej výmere 3 m2 , zastavaná plocha
Podmienky zámeru
formát pdf
Stiahnuť

07.08.2023

Zámer Mesta Banská Štiavnica č. 6/2023

Predmet zámeru:

Mesto Banská Štiavnica v zmysle  § 9a, odst. 8, písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb., o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje:

 • prevod časti pozemku parc. č. E KN 2170 o celkovej výmere 1233 m2, TTP, z ktorého sa geometrickým plánom odčlení cca 350 m2 pre účel zriadenia prístupovej komunikácie a časti stavby obytného domu
Podmienky zámeru
formát pdf
Stiahnuť

29.06.2023

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prevod pozemkov

Lokalita: Pod Trojickým vrchom

Mesto Banská Štiavnica vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž v zmysle § 9a ods. 1 písm. a) zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov s použitím § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľného majetku Mesta Banská Štiavnica, za účelom výstavby bytov:

 • pozemok parc. č. C KN 1982/1, o výmere 1 0592 m2 , ovocný sad
 • pozemok parc. č. C KN 1983, o výmere 317 m2 , zastavané plocha a nádvoria
 • pozemok parc. č. C KN 1984, o výmere 281 m2 , záhrada
 • pozemok parc. č. C KN 1985/1, o výmere 705 m2 , ostatná plocha

Pozemky sa odpredávajú spolu, ako jeden celok, s výmerou 1 1895 m2.

Podmienky VOS
formát pdf
Stiahnuť

29.06.2023

Vyhlásenie ponukového konania na prenájom pozemku

Predmetom ponukového konania:

je prenájom záhradky na Ul. Pletiarska pozostávajúcej z pozemkov parc. č. C KN 4575/5 o výmere 256 m2 záhrada. Nehnuteľnosť je vedená Okresným úradom v Banskej Štiavnici, katastrálny odbor, na LV č. 1 (pod B:1), pre okres Banská Štiavnica, obec Banská Štiavnica, k. ú. Banská Štiavnica pre vlastníka Mesto Banská Štiavnica v celosti.

Prenájom pozemku
formát pdf
Stiahnuť

27.03.2023

Zámer Mesta Banská Štiavnica č. 1/2023

Predmet zámeru:

Mesto Banská Štiavnica v zmysle  § 9a, odst. 8, písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb., o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje:

 • na  prenájom  majetku  Mesta  Banská Štiavnica časť pozemku parc. č. E KN 1982/1, o celkovej výmere 773 m2, TTP, z ktorého sa geometrickým plánom oddelí na prenájom cca 570 m2 v k. ú. Banská Štiavnica
Podmienky zámeru
formát pdf
Stiahnuť

25.11.2022

Zámer Mesta Banská Štiavnica č. 23/2022

Predmet zámeru:

Mesto Banská Štiavnica v zmysle § 9a, ods. 8, písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb., o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje:

na prevod majetku Mesta Banská Štiavnica v k. ú. Banská Štiavnica:

 • parc. č. C KN 377/1 o celkovej výmere 370 m2, záhrada vedený v KN na LV č. 1,
 • parc. č. E KN 1-6/2  o celkovej výmere 617 m2, zastavaná plocha a nádvorie,
 • parc. č. E KN 1-6/3 o celkovej výmere 111 m2, zastavená plocha a nádvorie,
 • parc. č. E KN 1-7 o celkovej výmere 1520 m2, záhrada, (v C KN ako parc. č. 381/1 o celkovej výmere 1168 m2, zastavaná plocha a nádvorie) vedené v KN na LV č. 3076.
Podmienky zámeru
formát pdf
Stiahnuť

29.09.2022

Zámer Mesta Banská Štiavnica č. 1/2020

Predmet zámeru:

Mesto Banská Štiavnica v zmysle  § 9a, odst. 8, písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb., o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje:

zámer na  prevod  majetku  Mesta  Banská Štiavnica časť pozemku parc. číslo C KN 302/1, o celkovej výmere 2 093 m2,  záhrada, z ktorej sa geometrickým plánom odčlení prístupová komunikácia k pozemku parc. č. E KN 4174/2.

Pozemok je  vedený  v katastri nehnuteľností Okresného úradu v Žarnovici, katastrálny odbor,  na LV č. 1200,( pod B1), pre okres Žarnovica, obec Hodruša – Hámre, k. ú. Banská Hodruša,  v prospech vlastníka Mesto Banská Štiavnica v 1/1.

Podmienky zámeru
formát pdf
Stiahnuť