A A A

Ponuka majetku

DomovObčanSamosprávaTransparentná samosprávaPonuka majetku
PREDAJ, KÚPA A PRENÁJOM MAJETKU

03.08.2022

Zámer Mesta Banská Štiavnica č. 10/2022

Predmet zámeru:

Prevod majetku  Mesta  Banská Štiavnica pozemku parc. č. C KN 837 o výmere  88 m2, orná pôda, ktorá bude upresnená geometrickým plánom.

Pozemok je vedený v KN  Okresným úradom v Banskej Štiavnici, katastrálny odbor,  na LV č. 1,  (pod B1), pre okres Banská Štiavnica, obec Banská Štiavnica, k. ú. Banská Štiavnica, pre vlastníka Mesto Banská Štiavnica.

Podmienky zámeru
formát pdf
Stiahnuť

03.08.2022

Zámer Mesta Banská Štiavnica č. 9/2022

Predmet zámeru:

Zámena pozemkov medzi účastníkmi Mestom Banská Štiavnica na jednej strane a žiadateľmi na druhej strane.

Podmieky zámeru
formát pdf
Stiahnuť

27.07.2022

Zámer Mesta Banská Štiavnica č. 16/2022

Predmet zámeru:

Predmetom zámeru je prevod  majetku  Mesta  Banská Štiavnica časť pozemku parc. č. E KN 6409/17 o celkovej výmere 2336 m2, ostatná plocha, z ktorého sa geometrickým plánom odčlení cca 300 m2 .

Pozemok je vedený  v KN na LV č. 3076, k. ú. Banská Štiavnica pre vlastníka Mesto Banská Štiavnica v celosti.

Podmienky zámeru
formát pdf
Stiahnuť

27.07.2022

Zámer Mesta Banská Štiavnica č. 14/2022

Predmet zámeru:

Predmetom zámeru je prevod  majetku  Mesta  Banská Štiavnica časti pozemku parc. č. E KN 6409/95 o celkovej výmere 28117 m2, ostatná plocha, z ktorého sa geometrickým plánom odčlení cca 330 m2 .

Pozemok je vedený  na LV č. 3076.  k. ú. Banská Štiavnica pre vlastníka Mesto Banská Štiavnica v celosti.

Podmienky zámeru
formát pdf
Stiahnuť

27.07.2022

Zámer Mesta Banská Štiavnica č. 13/2022

Predmet zámeru:

Predmetom zámeru je prevod  majetku  Mesta  Banská Štiavnica pozemku parc. č. C KN 1307/2, o výmere 366 m2, ostatná plocha a pozemku parc. č. C KN 1307/6, o výmere 120 m2, TTP.

Pozemky sú vedené  v KN na LV č. 1080, k. ú. Štiavnické Bane pre vlastníka Mesto Banská Štiavnica v celosti.

Podmienky zámeru
formát pdf
Stiahnuť

27.07.2022

Zámer Mesta Banská Štiavnica č. 12/2022

Predmet zámeru:

Predmetom zámeru je prevod  majetku  Mesta  Banská Štiavnica pozemku parc. č. C KN 1575/2 o celkovej výmere 946 m2 TTP.

Pozemok je vedený  Okresným úradom v Banskej Štiavnici, katastrálny odbor,  na LV č. 1  (pod B:1), pre okres Banská Štiavnica, obec Banská Štiavnica, k. ú. Banská Štiavnica pre vlastníka Mesto Banská Štiavnica v celosti.

Pozemok sa nachádza v zastavanom území obce, v ochrannom pásme pobrežných pozemkov, okolie potoka vytvára chránený miestny biokoridor v zmysle územného systému ekologickej stability územia, v bezzásahovom režime.

Podmienky zámeru
formát pdf
Stiahnuť

11.7.2022

Vyhlásenie II. opakovaného ponukového konania na prenájom pozemkov v lokalite “Pálkovský majer”

Predmetom ponukového konania je prenájom pozemkov:

 • C KN parc. č. 4575/14 o výmere 257 m2 záhrada s ročným nájomným najmenej 128,50 €
 • C KN parc. č. 4575/15 o výmere 256 m2 záhrada s ročným nájomným najmenej 128,00 €

Nehnuteľnosti sú vedené Okresným úradom v Banskej Štiavnici, katastrálny odbor,  na LV č. 1 (pod B:1), pre okres Banská Štiavnica, obec Banská Štiavnica, k. ú. Banská Štiavnica pre vlastníka Mesto Banská Štiavnica v celosti

Podmienky prenájmu >>>


1.7.2022

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže

Mesto Banská Štiavnica vyhlasuje II. opakovanú obchodnú verejnú súťaž v zmysle § 9a ods. 1 písm. a) zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov s použitím § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľného majetku Mesta Banská Štiavnica, za účelom využívania pozemkov:

 • parc. č. C KN 4646/6 o výmere 123 m2, zastavaná plocha a nádvorie,
 • parc. č. C KN 4646/8 o výmere 183 m2, zastavaná plocha a nádvorie,
 • parc. č. C KN 4646/7 o výmere 133 m2, zastavaná plocha a nádvorie.

Podmienky súťaže >>>


30.6.2022

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže

Mesto Banská Štiavnica vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž v zmysle § 9a ods. 1 písm. a) zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov s použitím § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na podávanie
najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľného majetku Mesta Banská Štiavnica:

 • pozemok parc. č. C KN 2671/1, o výmere 426 m2, ostatná plocha

Podmienky súťaže >>>


10.5.2022

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže

Mesto Banská Štiavnica vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž v zmysle § 9a ods. 1 písm. a) zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov s použitím § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na podávanie
najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľného majetku Mesta Banská Štiavnica, za účelom využívania pozemkov:

 • parc. č. C KN 4646/6 o výmere 123 m2, zastavaná plocha a nádvorie,
 • parc. č. C KN 4646/8 o výmere 183 m2, zastavaná plocha a nádvorie,
 • parc. č. C KN 4646/7 o výmere 133 m2, zastavaná plocha a nádvorie.

Podmienky súťaže >>>


04.04.2022

Zámer Mesta Banská Štiavnica č. 9/2021

Predmet zámeru:

Predmetom zámeru je zámena pozemkov medzi účastníkmi Mesto  Banská Štiavnica na jednej strane a druhou zmluvnou stranou takto:

Mesto Banská Štiavnica je vlastníkom nehnuteľnosti:

 • časť pozemku o výmere cca 141 m2, ktorá bude po zameraní odčlenená geometrickým plánom z pozemku parc. č.E KN 2645/8, o výmere 760 m2, lesný pozemok v C KN ako parc. č. 6014/2 o celkovej výmere 154 m2, záhrada, pozemok prevažne v zastavanom území obce alebo v záhradkárskej osade, na ktorom sa pestuje zelenina, ovocie, okrasná nízka a vysoká zeleň a iné poľnohospodárske plodiny
 • časť pozemku o výmere cca 23 m2, ktorá bude po zameraní odčlenená geometrickým plánom z pozemku parc. č. E KN 6609/3 o celkovej výmere 685 m2, ostatná plocha v C KN ako parc. č. 6282 o celkovej výmere 403 m2, zastavaná plocha a nádvorie.

Pozemky sú  vedené  v katastri nehnuteľností Okresného úradu v Banskej Štiavnici, katastrálny odbor,  na LV č. 3706, (pod B1), pre okres Banská Štiavnica, obec Banská Štiavnica, k. ú. Banská Štiavnica,  v prospech vlastníka Mesto Banská Štiavnica v 1/1.

Druhá zmluvná strana je vlastníkom nehnuteľnosti:

 • časť pozemku o výmere cca 22 m2, ktorá bude po zameraní odčlenená geometrickým plánom z pozemku par. č. C KN 6014/1, o výmere 802 m2, záhrada.

Pozemok je vedený v katastri nehnuteľností Okresného úradu v Banskej Štiavnici, katastrálny odbor, na LV č. 761, pod B1, pre okres Banská Štiavnica, obec Banská Štiavnica, k. ú. Banská Štiavnica.

Spôsob prevodu majetku >>>