ZVEREJNENIE PREVODU A PRECHODU MAJETKU MESTA BANSKÁ ŠTIAVNICA

INEJ OSOBE PODĽA ZÁKONA NR SR č. 211/2000 Z z. O VEREJNOM PRÍSTUPE K INFORMÁCIÁM

Informácie sa zverejňujú po dobu jedného roka odo dňa, keď došlo k prevodu alebo prechodu vlastníctva. Zverejňuje sa:

  • označenie nehnuteľnej veci vrátane bytov a nebytových priestorov a hnuteľnej veci, ktorej nadobúdacia cena bola vyššia ako 20-násobok minimálnej mzdy
  • dátum prevodu
  • právny titul prevodu
  • meno a priezvisko, názov alebo obchodné meno, adresa pobytu alebo sídlo, IČO ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu – podnikateľa
Zoznam prevedeného majetku
Formát Pdf
Stiahnuť