Dotácie z rozpočtu mesta

Zverejnenie poskytnutých dotácie z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica podľa VZN č.2/2018  o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Banská Štiavnica, ktoré sú poskytované v zmysle §-u 7 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov: