Prístup k informáciám

Žiadateľ o sprístupnenie informácií

Na prístup k informáciám, ktoré má mesto Banská Štiavnica k dispozícii má každý a to bez preukázania právneho alebo iného dôvodu pre ktorý sa informácia požaduje.

Povinná osoba

Mesto Banská Štiavnica je podľa §2 zákona povinnou osobou, ktorá je povinná sprístupňovať informácie, ktoré má k dispozícii.

Mesto Banská Štiavnica je podľa zákona č.369/1990 Zb.. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov samostatný samosprávny územný celok Slovenskej republiky združujúci občanov s trvalým pobytom v meste Banská Štiavnica. Mesto Banská Štiavnica je právnickou osobou, ktorá hospodári s vlastným majetkom a svojimi majetkovými právami.

Právomoci a kompetencie mesta Banská Štiavnica sú dané:

 • Ústavou Slovenskej republiky (čl.64-71),
 • Zákonom č.369/1990 Zb.. o obecnom zriadení v znení neskorčích predpisov,
 • platnou právnou úpravou Slovenskej republiky,
 • všeobecne záväznými nariadeniami na úseku samosprávnych činností.

Mesto Banská Štiavnica spravuje svoje vnútorné veci, najmä:

 • vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodárením s hnuteľným a nehnuteľným majetkom mesta a majetkom vo vlastníctve štátu prenechaným mestu na dočasné hospodárenie,
 • zostavuje a schvaľuje rozpočet mesta a záverečný účet, organizuje o ňom verejnú diskusiu, vykonáva správu miestnych daní a poplatkov,
 • usmerňuje ekonomickú činnosť v meste, najmä vydáva záväzné stanoviská k investičnej činnosti v meste, k využitiu miestnych zdrojov, k začatiu podnikateľskej činnosti právnických a fyzických osôb a zaujíma stanoviská k zámerom ich činnosti, ak sa týka záujmov obyvateľov a mesta,
 • vykonáva výstavbu, údržbu a správu miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, mestských cintorínov, kultúrnych, športových a ďalších zariadení, miestnych historických pamiatok a stavieb,
 • zabezpečuje verejnoprospešné služby (odvoz komunálneho odpadu a čistenie mesta, údržbu verejnej zelene a verejného osvetlenia, zásobovanie vodou ) a verejnú dopravu,
 • utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov mesta, chráni životné prostredie , ako aj vytvára podmienky pre vzdelávanie, kultúru a šport,
 • utvára podmienky pre riadne zásobovanie mesta a vykonáva nad ním dozor,
 • obstaráva a schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu sídelných útvarov a zón, koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí

Samospráva mesta je vykonávaná:

1.      orgánmi mesta, ktorými sú :

 • primátor mesta,
 • mestské zastupiteľstvo zložené z 13 poslancov,
 • mestská rada  zložená z 3 poslancov,
 • mestský úrad ,
 • mestská polícia,
 • hlavný kontrolór,

2.     hlasovaním občanov mesta Banská Štiavnica,

3.     verejným zhromaždením obyvateľov mesta Banská Štiavnica.


Žiadosť o sprístupnenie informácií

Obsah žiadosti

 • ktorej povinnej osobe je určená,
 • meno, priezvisko, názov alebo obchpdné meno,
 • adresa žiadateľa,
 • ktorých informácií sa žiadosť týka,
 • aký spôsob sprístupnenia žiadateľ navrhuje.

Spôsob podania žiadosti

 • písomne, zaslaním žiadosti ako poštovú zásielku na adresu MsÚ v Banskej Štiavnici, Radničné nám. č.1, 969 24 Banská Štiavnica alebo doručením žiadosti v úradných hodinách do podateľne MsÚ v Banskej Štiavnici, 2. poschodie, č.d. 18, Radničné nám.č.1, Banská Štiavnica,
 • ústne, v úradných hodinách v podateľni MsÚ v Banskej Štiavnici, 2. poschodie, č.d. 18, Radničné nám.č.1, Banská Štiavnica,
 • faxom, číslo faxu 045/ 6921207,
 • elektronickou poštou na adresu msu@banskastiavnica.sk.

Lehota vybavenia

Informácie, ktoré má mesto k dispozícii sprístupňuje bez zbytočného odkladu, najneskôr do 8 pracovných dní. Lehota môže byť v zákonom stanovených prípadoch predĺžená

Nesprístupnené informácie

Nesprístupňujú sa informácie, ktoré sú považované za utajované skutočnosti, obchodné tajomstvo, bankové tajomstvo, daňové tajomstvo, informácie ktoré podliehajú ochrane osobných údajov  a ochrane osobnosti

Rozhodnutie

Ak povinná osoba žiadosti nevyhovie hoci len z časti, vydá o tom v zákonom stanovenej lehote písomné rozhodnutie.

Odvolanie

Proti rozhodnutiu povinnej osoby o odmietnutí sprístupnenia požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti. Odvolanie sa podáva povinnej osobe, ktorá rozhodnutie vydala alebo mala vydať. Z odvolania musí byť zrejmé:

 • kto ho podáva,
 • akej veci sa týka, proti ktorému rozhodnutiu smeruje,
 • čo sa navrhuje, t.j. návrh ako má odvolací orgán rozhodnúť.

Sadzobník úhrad nákladov za sprístupnené informácie

Sadzobník úhrad nákladov za sprístupnenie informácií podľa § 21 ods. 1 zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov vydaný MF SR

1. Náklady spojené s vyhotovením kópie a odoslaním informácie:

    a)  0,02 € za vyhotovenie jednej strany informácie formátu A4
         0,03 € za vyhotovenie obojstranného listu formátu A4
         0,04 € za vyhotovenie jednej strany informácie formátu A3
         0,06 € za vyhotovenie obojstranného listu formátu A3
    b)  0,65 € za jeden kus nenahratej diskety 3,5”
         1,66 € za 1 ks CD ROM
    c)  obálka formát A6 – 0,02 €
         formát A5 – 0,03 €
         formát A4 – 0,07 €
    d)  náklady spojené s odoslaním informácie podľa aktuálneho cenníka poštových služieb

2. Informácie zasielané e-mailom, faxom a telefonicky sú poskytované bezplatne.

3. Bezplatne sú poskytované informácie, u ktorých náklady spojené s vyhotovením a zaslaním informácie sumárne neprekročia 6,64 € .

4. Žiadateľovi, ktorý predloží notárom overenú kópiu preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s vyznačením, že ide o zrakovo alebo sluchovo postihnutú osobu, sa informácie poskytujú bezplatne aj v prípade, ak náklady spojené s vyhotovením kópie a odoslaním informácie sumárne prekročia sumu 6,64 €.

Spôsob úhrady nákladov za sprístupnenie informácií podľa § 3 vyhlášky Ministerstva financií SR č. 481/2000 Z.z. o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií:

1. poštovou poukážkou,
2. bezhotovostným prevodom na účet v banke,
3. v hotovosti do pokladne.