Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene  a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti“) upravuje podmienky poskytovania ochrany v pracovnoprávnom vzťahu v súvislosti s oznamovaním kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti, upravuje práva a povinnosti osôb pri oznamovaní protispoločenskej činnosti a zriadenie, postavenie a pôsobnosť Úradu pre ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti.

Účelom Vnútorného predpisu č. 004/2019 o podávaní  oznámení v zmysle zákona  č. 54/2019 Z. z.  je podrobnejšia úprava postupu pri oznamovaní protispoločenskej činnosti u zamestnávateľa, ktorým je Mesto Banská Štiavnica a rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorá  je v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Štiavnica, bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorých zamestnáva.

Zodpovednou osobou u zamestnávateľa Mesto Banská Štiavnica je v zmysle § 10 ods. 1 zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti hlavný kontrolór mesta Banská Štiavnica.

Oznamovateľom je fyzická osoba, ktorá v dobrej viere urobí oznámenie hlavnému kontrolórovi mesta Banská Štiavnica.

Pod oznámením sa rozumie uvedenie skutočností, o ktorých sa fyzická osoba dozvedela  v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie alebo  v súvislosti s činnosťou vo verejnom záujme a ktoré sa týkajú protispoločenskej činnosti.

Oznámenie je možné podať na adresu:

  • Mestský úrad Banská Štiavnica, Radničné námestie č. 1, 969 21 Banská Štiavnica nasledovnými spôsobmi:
    • písomne prostredníctvom pošty
    • osobne počas úradných hodín do podateľne Mestského úradu, Radničné nám. č.1 (historická radnica, 3. poschodie) a to v zalepenej obálke označenej „ oznámenie podľa zákona č. 54/2019 Z. z.“
    • elektronicky na e-mailovú adresu oznamenia@banskastiavnica.sk s nepretržitým prístupom.

PRÍLOHA: Vnútorný predpis č. 004/2019 o podávaní  oznámení v zmysle zákona  č. 54/2019 Z. z.