Zmluvy na tovary a služby zverejnené v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

DátumzverejneniaČíslozmluvy                       Obsah zmluvy                      
21.01.20111-26/2011Dohody o platbách za nevyfakturovanú el.energiu
17.01.201127/2011Kúpna zmluva – p.č. CKN 5335/14
17.01.201128/2011Kúpna zmluva – p.č. CKN 5719/2
17.01.201129/2011Kúpna zmluva – p.č. EKN 1639/1
18.01.201130/2011Zmluva o zániku predkupného práva
18.01.201131/2011Kúpna zmluva – p.č. CKN 4564/81
20.01.201132/2011Zámenná zmluva – p.č. CKN 7676/5 a 7665/6
25.01.201133/2011Dohoda o poskytnutí finančného príspevku pre FK Sitno
28.01.201134/2011Dodatok k nájomnej zmluve č.04/2009
31.01.201136/2011Kúpna zmluva – p.č. CKN 5837/2
07.02.201140/2011Zmluva o poskytnutí sociálnej pôžičky
09.02.201144/2011Zmluva o spolupráci s ŠOP SR
09.02.201145/2011Kúpna zmluva – multifunkčné čistiaci vozidlo
14.02.201146/2011Zmluva o prenájme vo vlastníctve BBSK
21.03.201148/2011Dohoda o poskytnutí dotácie FK Sitno
14.02.201149/2011Dohoda o skončení nájmu
22.02.2011105/2011Dohoda o poskytnutí účelového finančného príspevku
22.02.2011106/2011Dodatok k nájomnej zmluve
28.02.2011107/2011Zmluva o dielo č. 107/2011
22.02.2011108/2011Zmluva o dielo č. 1/2011
22.02.2011109/2011Dohoda o poskytnutí finančného príspevku
22.02.2011110/2011Dohoda o poskytnutí finančného príspevku
22.02.2011111/2011Zmluva o poskytnutí sociálnej pôžičky
04.03.2011114/2011Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov
04.03.2011115/2011Nájomná zmluva č.115/2011 o prenájme pozemkov
07.03.2011116/2011Zmluva o spoluúčasti na veľtrhu ITF Slovakiatour 2011
17.03.2011121/2011Zmluva o termínovanom úvere
22.03.2011125/2011Dohoda o vzájomnej spolupráci
22.03.2011126/2011Zmluva o poskytnutí sociálnej pôžičky
29.03.2011127/2011Zmluva o dielo č.127/2011
28.03.2011128/2011Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na rok 2011
29.03.2011129/2011Zmluva o dielo č.129/2011
04.04.2011131/2011Umelecká zmluva
04.04.2011132/2011Dohoda o spolupráci pri realizácii dotačného systému MK SR-kultúrne poukazy
04.04.2011133/2011Zmluva o spolupráci a poradenstve
05.04.2011135/2011Dohoda o skončení nájmu
08.06.2011136/2011Zmluva o dielo na starostlivosť o verejnú zeleň v meste Banská Štiavnica
12.04.2011137/2011Zmluva o zabezpeceni umeleckého vystúpenia – Music Galley, s.r.o.
08.04.2011138/2011Zmluva o spolupráci – OZ Texasky
14.04.2011139/2011Zmluva o spolupráci – Folklórny súbor Sitňan
20.04.2011140/2011Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
19.04.2011142/2011Zmluva o diela
19.04.2011143/2011Dohoda o úhrade pokuty
26.04.2011144/2011Dohoda o poskytnutí dotácie
26.04.2011145/2011Dohoda o poskytnutí dotácie
26.04.2011146/2011Zmluva o budúcej dohode o poskytnutí dotácie
26.04.2011148/2011Zmluva o zriadení vecného bremena
19.04.2011149/2011Zmluva o poskytnutí sociálnej pôžičky
16.05.2011151/2011Dodatok k mandátnej zmluve
28.04.2011152/2011Dodatok k zmluve č.127/2011
28.04.2011153/2011Dohoda o poskytnutí príspevku na organizovanie AČ
16.05.2011155/2011Kúpna zmluva
29.04.2011156/2011Zámenná zmluva
02.05.2011157/2011Dodatok k zámennej zmluve
26.05.2011158/2011Nájomná zmluva na pozemky
18.05.2011159/2011Nájomná zmluva na pozemky
16.05.2011160/2011Zmluva o požičiavaní filmových kópií pre verejné premietanie
16.05.2011163/2011Zmluva o uverejnení reklamnej propagácie
05.05.2011164/2011Zmluva o spolupráci
10.05.2011166/2011Zmluva o spolupráci
20:06.2011167/2011Dohoda o ukončení nájmu nebytových priestorov
16.05.2011168/2011Zmluva o dielo
18.05.2011169/2011Zmluva o dielo
11.05.2011172/2011Zmluva o spolupráci
11.05.2011173/2011Dodatok k nájomnej zmluve
16.05.2011174/2011Zmluva o dielo
13.05.2011175/2011Zmluva o dielo
13.05.2011176/2011Zmluva o dielo
18.05.2011177/2011Zmluva o poskytovaní služby
18.05.2011178/2011Dohoda o ukončení nájmu nebytových priestorov
18.05.2011179/2011Dodatok k nájomnej zmluve
20.05.2011180/2011Dodatok k zmluve
20.05.2011181/2011Dodatok k zmluve o dadávke plynu
20.05.2011182/2011Dodatok k zmluve o dadávke plynu
20.05.2011183/2011Dodatok k zmluve o dadávke plynu
20.05.2011184/2011Dodatok k zmluve o dadávke plynu
26.05.2011186/2011Zmluva o poskytnutí sociálnej pôžičky
26.05.2011187/2011Zmluva o dielo
30.05.2011103/2010Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného  príspevku č. 012/3.1MP/2010Predmet projektu NFP
02.06.2011188/2011Kúpna zrnluva o prevode vlastníctva nehnutel’nosti
08.06.2011189/2011Zmluva o dielo
02.06.2011190/2011Súhlas so zverejňovaním kultúrnych a športových podujatí na www.skg.sk
02.06.2011191/2011Zmluva o poskytovaní služieb
02.06.2011193/2011Zmluva
08.06.2011194/2011Dodatok č.1 k zmluve č. 8/2011
06.06.2011195/2011Nájomná zmluva – prenájom pozemkov
22.06.2011196/2011Nájomná zmluva – prenájom pozemkov
06.06.2011197/2011Opravná doložka k zmluve o zriadení vecného bremena
06.06.2011199/2011Dodatok k poistnej zmluve
08.06.2011200/2011Zmluva o dielo
08.06.2011201/2011Kúpna zmluva
08.06.2011202/2011Dohoda o cene č.2011/1013515
09.06.2011203/2011Dodatok č.1 k Mandátnej zmluve č.337/2010
09.06.2011204/2011Dodatok č.1 k Mandátnej zmluve č.336/2010
16.06.2011205/2011Zmluva o prevode vlastníctva nebytových priestorov
16.06.2011206/2011Dodatok č.2 k zmluve o budúcej kúpnej zmluve a dodatku č.1
17.06.2011207/2011Zmluva o dielo
17.06.2011208/2011Zmluva o dielo
17.06.2011209/2011Darovacia zmluva
16.06.2011210/2011Nájomná zmluva
17.06.2011211/2011Dohoda o spolupráci
20.06.2011212/2011Kúpna zmluva
20.06.2011213/2011Dohoda o spolupráci
24.06.2011214/2011Zmluva o spolupráci
24.06.2011215/2011Zmluva o audítorskom overení účtovnej závierky
24.06.2011216/2011Zmluva o poskytnutí dotácie z MK SR č. MK-648/2011/2.5
24.06.2011217/2011Zmluva o poskytnutí dotácie z MK SR č. MK-3510/2011/8.1
27.06.2011218/2011Dodatok č.1 k zmluve o nájme spločných priestorov domu
28.06.2011219/2011Zmluva o poskytnutí dotácie z MK SR č. MK-3468/2011/1.3
28.06.2011220/2011Zmluva o poskytnutí dotácie z MK SR č. MK-3238/2011/1.2
28.06.2011221/2011Zmluva o poskytnutí dotácie z MK SR č. MK-3240/2011/1.2
28.06.2011222/2011Zmluva o poskytnutí dotácie z MK SR č. MK-3237/2011/1.2
28.06.2011223/2011Nájomná zmluva
29.06.2011224/2011Zmluva o poskytnutí dotácie z MK SR č. MK-3469/2011/8.1
07.07.2011225/2011Zmluva o reklame
29.06.2011226/2011Dodatok k nájomnej zmluve č. 147/2009
01.07.2011227/2011Kúpna zmluva č.214/ML/2010
06.07.2011228/2011Kúpna zmluva
07.07.2011229/2011Contract on the Provision – Visegrad Fund’s + slovenský prekad
08.07.2011230/2011Dodatok č.6 k poistnej zmluve č.411006407
12.07.2011231/2011Zmluva o prenájme veci
12.07.2011232/2011Dodatok č.2 k Zmluve o dielo č. 1412/2009/PS
12.07.2011233/2011Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí služby č. 50/2011
15.07.2011234/2011Zámenná zmluva
18.07.2011235/2011Dodatok č.1 k zmluve o prevode vlastníctva nebytových priestorov
25.07.2011236/2011Mandátna zmluva č.11/2011
26.07.2011237/2011Kúpna zmluva
26.07.2011238/2011Zmluva o poskytnutí dotácie z MK SR č. MK-3239/2011/1.2
26.07.2011239/2011Zmluva o poskytnutí dotácie z MK SR č. MK-3236/2011/1.2
26.07.2011240/2011Zmluva o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov 0135-PRB/2011
26.07.2011241/2011Zmluva o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov 0136-PRB/2011
27.07.2011243/2011Zmluva o postúpení práv
29.07.2011244/2011Zmluva o dielo
29.07.2011245/2011Zmluva o zabezpečení kultúrneho vystúpenia
02.08.2011246/2011Dodatok č.2 k zmluve o nájme spoločných priestorov domu zo dňa 22.4.1998
03.08.2011247/2011Zmluva o zriadení vecného bremena
03.08.2011251/2011Zmluva o poskytnutí podpory vo forme úveru – ŠRFB
03.08.2011252/2011Zmluva o poskytnutí sociálnej pôžičky
04.08.2011253/2011Dodatok č.3 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
04.08.2011254/2011Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu
05.08.2011255/2011Dodatok č.1 k zmluve o dielo č.168/2011
10.08.2011256/2011Zmluva o technickej podpore
10.08.2011257/2011Sponzorská zmluva
10.08.2011258/2011Zmluva o poskytnutí sociálnej pôžičky
10.08.2011259/2011Dodatok č.14 o dojednaní výšky ročného nájmu na rok 2011
11.08.2011260/2011Zmluva o zabezpečení umeleckého (kultúrneho) podujatia
11.08.2011261/2011Zmluva o zabezpečení umeleckého (kultúrneho) podujatia
11.08.2011262/2011Zmluva o zabezpečení umeleckého (kultúrneho) podujatia
11.08.2011263/2011Dodatok č.1/2011 k zmluve o poskytnutí služby z 29.4.2011
19.08.2011264/2011Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2011
19.08.2011265/2011Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2011
23.08.2011266/2011Zmluva o poskytnutí sociálnej pôžičky
23.08.2011268/2011Zmluva o poskytnutí sociálnej pôžičky
24.08.2011269/2011Zmluva o poskytnutí dotácie z MK SR č. MK-7084/2011/9.2
24.08.2011270/2011Zmluva o dielo
25.08.2011271/2011Dodatok č.1 k dohode o poskytnutí finančného príspevku
30.08.2011272/2011Dohoda o úhrade príspevku
30.08.2011273/2011Zmluva o účinkovaní č. 5/2011
30.08.2011274/2011Dodatok č.7 k nájomnej zmluve č. 12/2006
31.08.2011275/2011Sponzorská zmluva
31.08.2011276/2011Zmluva o nájme hnuteľného majetku
05.09.2011277/2011Dodatok č.1 k dohode č.48/2011 o poskytnutí dotácie
05.09.2011278/2011Nájomná zmluva
05.09.2011279/2011Nájomná zmluva
05.09.2011280/2011Nájomná zmluva
06.09.2011281/2011Dohoda o úhrade nákladov
06.09.2011282/2011Dohoda o úhrade nákladov
06.09.2011283/2011Nájomná zmluva
06.09.2011284/2011Zmluva o prenájme reklamnej plochy
06.09.2011285/2011Zmluva o poskytnutí sociálnej pôžičky
06.09.2011286/2011Zmluva o poskytnutí sociálnej pôžičky
07.09.2011287/2011Zmluva o reklame
08.09.2011288/2011Kúpna zmluva
12.09.2011290/2011Zmluva o umeleckom vystúpení
08.09.2011291/2011Darovacia zmluva
12.09.2011292/2011Smlouva o spolupráci na pořádání festivaiu Expedičný kamera
12.09.2011293/2011Dohoda o umiestnení reklamy
13.09.2011294/2011Dodatok č.1 k Mandátnej zmluve č.11/2011
13.09.2011295/2011Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia
13.09.2011296/2011Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia
13.09.2011297/2011Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia
13.09.2011298/2011Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia
13.09.2011299/2011Zmluva o dielo
13.09.2011300/2011Nájomná zmluva
19.09.2011302/2011Darovacia zmluva
21.09.2011303/2011Dohoda o úhrade za odber elektrickej energie
26.09.2011304/2011Zmluva o dielo
26.09.2011305/2011Zmluva o poskytnutí sociálnej požičky
26.09.2011306/2011Zmluva o poskytnutí sociálnej požičky
27.09.2011307/2011Zmluva o dielo
29.09.2011308/2011Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
28.09.2011310/2011Dohoda o poskytnutí dotácie
28.09.2011311/2011Dodatok k nájomnej zmluve č. 4/2009
29.09.2011315/2011Zmluva o prenájme reklamnej plochy
30.09.2011316/2011Záložná zmluva č.602/537/2011
05.10.2011317/2011Zmluva o poskytnutí služby
05.10.2011318/2011Dohoda o úhrade nákladov
07.10.2011319/2011Dohoda o poskytnutí dotácie
07.10.2011320/2011Dohoda o poskytnutí dotácie
07.10.2011321/2011Dohoda o poskytnutí dotácie
07.10.2011322/2011Dohoda o poskytnutí dotácie
07.10.2011323/2011Dohoda o poskytnutí dotácie
07.10.2011324/2011Dohoda o poskytnutí dotácie
07.10.2011325/2011Dohoda o poskytnutí dotácie
07.10.2011326/2011Dohoda o poskytnutí dotácie
07.10.2011327/2011Hromadná licenčná zmluva
10.10.2011328/2011Dohoda o poskytnutí dotácie
11.10.2011329/2011Poistná zmluva č.2400058219
11.10.2011330/2011Dohoda o výkone prenesených povinností
11.10.2011331/2011Dohoda o výkone prenesených povinností
11.10.2011332/2011Dohoda o poskytnutí dotácie
11.10.2011333/2011Dohoda o zrušení prílohy č.31 obchodnej zmluvy č.706201389
11.10.2011334/2011Dohoda o poskytnutí dotácie
12.10.2011335/2011Dohoda o poskytnutí dotácie
12.10.2011336/2011Nájomná zmluva
12.10.2011337/2011Dodatok č.2 k zmluve č.8/2011
13.10.2011338/2011Dohoda o spolupráci
12.10.2011339/2011Opravná doložka k záložnej zmluve
13.10.2011340/2011Poistná zmluva
13.10.2011341/2011Poistná zmluva
13.10.2011342/3011Poistná zmluva
13.10.2011343/2011Zmluva o poskytnutí sociálnej pôžičky
19.10.2011344/2011Zmluva o výpožičke vecí
17.10.2011345/2011Dohoda o poskytnutí dotácie
17.10.2011346/2011Dohoda o poskytnutí dotácie
17.10.2011347/2011Dohoda o poskytnutí dotácie
19.10.2011350/2011Dohoda o poskytnutí dotácie
19.10.2011351/2011Dohoda o poskytnutí dotácie
21.10.2011353/2011Dohoda o vzájomnej spolupráci
25.10.2011355/2011Dohoda o poskytnutí dotácie
25.10.2011356/2011Dohoda o poskytnutí dotácie
25.10.2011357/2011Nájomná zmluva
25.10.2011358/2011Dohoda o poskytnutí dotácie
25.10.2011359/2011Dohoda o poskytnutí dotácie
25.10.2011360/2011Zmluva o dielo
25.10.2011362/2011Zmluva o dielo
31.10.2011363/2011Dohoda o poskytnutí dotácie
31.10.2011364/2011Dohoda o poskytnutí dotácie
31.10.2011365/2011Dohoda o poskytnutí dotácie
31.10.2011366/2011Poistná zmluva
31.10.2011367/2011Poistná zmluva
04.11.2011368/2011Dodatok č.1 ku komisionálnej zmluve č.20/2007
04.11.2011369/2011Zmluva o dielo na realizáciu stavby
04.11.2011370/2011Kúpna zmluva
04.11.2011371/2011Zmluva o spolupráci
09.11.2011372/2011Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia
09.11.2011373/2011Kúpna zmluva
09.11.2011374/2011Poistná zmluva
09.11.2011375/2011Poistná zmluva
15.11.2011376/2011Zmluva o umiestnení reklamného nápisu
15.11.2011377/2011Zmluva o prevode správy hospodárenia a prevádzkovaní multifunkčného čistiaceho vozidla
21.11.2011378/2011Kúpna zmluva
21.11.2011379/2011Zmluva o poskytnutí sociálnej pôžičky
21.11.2011380/2011Zmluva o poskytnutí sociálnej pôžičky
21.11.2011381/2011Zmluva o poskytnutí sociálnej pôžičky
21.11.2011382/2011Zmluva o poskytnutí sociálnej pôžičky
22.11.2011383/2011Zmluva o nájme
28.11.2011385/2011Zmluva o spolupráci
28.11.2011386/2011Zmluva o poskytnutí sociálnej pôžičky
28.11.2011387/2011Zmluva o poskytnutí sociálnej pôžičky
28.11.2011388/2011Dodatok č.1 k nájomnej zmluve č.280/2011 zo dňa 5.9.2011
28.11.2011389/2011Dodatok č.1 k dohode č.314/2011 o poskytnutí dotácie
29.11.2011390/2011Zmluva o prenájme reklamnej plochy
29.11.2011391/2011Kúpna zmluva
05.12.2011399/2011Zmluva o dielo
05.12.2011401/2011Zmluva o dielo
07.12.2011402/2011Zmluva o zriadení vecného bremena
12.12.2011403/2011Zmluva o dielo
14.12.2011404/2011Zmluva o reklame
14.12.2011407/2011Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť
16.12.2011408/2011Dodatok č.1/2011 k zmluve č. 317/2011
19.12.2011409/2011Dohoda o odstúpení od kúpnej zmluvy
19.12.2011410/2011Dohoda o odstúpení od zmluvy o spolupráci
21.12.2011413/2011Dodatok č.2 k Mandátnej zmluve
21.12.2011114/2009Schválenie žiadosti o zmenu projektuPredmet projektu NFP
22.12.2011414/2011Kúpna zmluva
23.12.2011415/2011Dohoda o skončení nájmu
23.12.2011416/2011Zmluva o spolupráci
28.12.2011419/2011Nájomná zmluva
30.12:2011422/2011Kúpna zmluva
30.12:2011423/2011Zmluva o dielo
30.12:2011424/2011Dodatok k Mandátnej zmluve zo dňa 28.05.2010
02.01.2012425/2011Zmluva o dielo
02.01.2012426/2011Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí služby zo dňa 05.02.2010
02.01.2012427/2011Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí služby zo dňa 29.09.2011
05.01.2012428/2011Poistná zmluva
12.01.2012429/2011Zmluva o poskytovaní služieb
17.01.2012430/2011Zmluva o dielo
18.01.2012431/2012Sponzorská zmluva
03.01.2012432/2011Poistná zmluva
29.02.2012433/2012Dohoda o úhrade časti vzniknutej straty